You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Центарот за младинскиот активизам Крик е невладина, непрофитна организација основана од страна на млади луѓе, предводена од млади луѓе и работи за и со младите луѓе. Името е инспирација која произлезе од визијата на оваа организација, која треба да биде гласот на младите кои ќе бидат сослушани и ќе прават промени и придонеси во општеството. Крик се стреми кон поттикнување на поголема партиципација на младите, младински активизам, да ги охрабри младите луѓе да бидат повеќе вклучени во процесот на креирање политики на локално и на национално ниво. Целна група која Крик работи со се сите млади луѓе 13-30 исто така и млади луѓе со помалку можности, групи социјално исклучени од општеството и млади лица со сетилна и интелектуална попреченост.

Опис на работната позиција

Бараме психолог, социјален работиник или специјален едукатор за позиција Координатор на станбени единици за живеење со поддршка на лица со попреченост.

Работни обврски
Ја координира работата во одделот и врши стручна работа во насока на ефективно, ефикасно и економично работење,и реализација на поставените цели и надлежности на одделот.

Потребни квалификации
да биде државјанин на Република Северна Македонија

активно да го користи македонскиот јазик

да се биде возрасен

да имаат општа здравствена способност за работата

со правосилна судска одлука да не е осуден на забрана за вршење професија, дејност или должност

да има искуство во работа со лица со попреченост

да има добри координативни и организациски способности

Високо образование во областа на: Социјална работа, психологија или специјална едукација

Тип на работа
Полно работно време
Плата
28000 денари месечно
Категорија на работа
Друго
Друго
Друго
Вештини и знаење

Поврзани огласи

до 06 декември
Прилеп
Пракса
Повеќе
до 30 јуни
Скопје
Пракса
Повеќе
до 14 јуни
Скопје
Полно работно време
Повеќе