You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Националниот младинскиот совет на Македонија НМСМ e сојуз на здруженија во кој на доброволна основа членуваат здруженија и фондации од Република Македонија. НМСМ е основана на 29 јуни 2013 година од страна на 55 организации.

НМСМ е претставничко тело на младинските организации во Македонија. НМСМ обединува 50 организации: 15 младински организации, 20 организации за млади, 1 сојуз, 7 подмладоци на други организации и 7 придружни членки, со цел да се промовираат и застапуваат младите и правата на младите во Македонија.

Членството на НМСМ е разновидно, обединувајќи организации кои работат на национално и регионално ниво, рурални и урбани средини, студентски организации, ограноци на меѓународни организации и други типови на здруженија. Во процесот на остварување на своите цели, НМСМ ги застапува интересите на младите во Република Македонија без разлика на нивната социо-економска положба, пол, раса, етничко и културно потекло, политичкото и верското уверување, сексуална ориентација, родов идентитет или било која друга форма на разлика.

Од 29 ноември 2015 година, Националниот младински совет на Македонија е дел од европското семејство на младински организации, Европски младински форум ЕМФ.

Опис на работната позиција

ПОРАДИ ЗГОЛЕМЕН ОБЕМ НА АКТИВНОСТИ И ПРОЕКТИ, НМСМ ОБЈАВУВА ОГЛАС ЗА:
програмски асистент во програма за стратешки развој

Локација: Канцеларија на НМСМ, Скопје

Работни обврски
Подготовка на планови за спроведување на активности во рамки на програмата;
Подготовка на програмски и проектни документи;
Логистичка поддршка при имплементација на активности во рамки на програмата;
Техничка поддршка при имплементација на активности во рамки на програмата;
Подготовка на извештаи и дополнителна документација за спроведените активности;
Комуникација со учесници во програмските активности;
Подготовка на повици, договори и други администратвини документи за активностите во рамки на програмата;
Учество во подготовка на проекти, успешно и навремено планирање, спроведување и координирање на проектните активности за кои е задолжен/а;
Подготовка на наративни (периодични, финални и ad hoc извештаи) за донатори, собрание и други засегнати страни;
Редовна координација со Програмскиот менаџер и Програмскиот координатор;
Други активности во насока на постигнување на стратешките приоритети и цели на НМСМ.

Испратете кратка биографија и мотивациско писмо на: application@nms.org.mk
со назнака: (име и презиме) - Програмски асистент најдоцна до 27.03.2022 до 23:50 часот.
Сите претселектирани кандидати ќе бидат поканети на тестирање. Кандидатите кои успешно ќе го поминат тестирањето ќе бидат повикани на интервју.
Потребни квалификации
Минимум 1 година работно искуство во невладин сектор и/или на проекти;
Одлично познавање на Microsoft Office;
Познавање англиски јазик;
Вештини за административно работење;
Способност за работа во тим и почитување на дадените рокови за извршување на доверените задачи;
Познавање на работата на НМСМ и младинскиот сектор;
Членување во организација членка на НМСМ ќе се смета за предност;
Завршено високо образование ќе се смета за предност;
Познавање албански јазик ќе се смета за предност.
Тип на работа
Полно работно време
Плата
24000 денари месечно
Категорија на работа
Друго
Вештини и знаење
Водење и ажурирање евиденции Организација на настани

Поврзани огласи

до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 02 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 02 октомври
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 31 август
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 22 јули
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 07 јули
Скопје
Пракса
Повеќе
до 30 јуни
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе