You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Соочувањето со сериозните проблеми со загадувањето во Македонија, поточно главниот град и Тетово кои беа прогласени за водечки градови по висината на загаденост, придонесе во остварување на главната мисија на Еко Вент преку обезбедување на соодветни решенија во областа на вентилацијата, греењето и климатизацијата да обезбеди подобар квалитет на воздухот. Како тим воден од ентузијазам, работна етика и иновативна визија, ние сме посветени на испорака на производи и услуги со висок квалитет, а истовремено сме сведоци на годишно зголемување на продажбата.

Опис на работната позиција

Нашата компанија има потреба од проширување на тимот во делот на продажба и менаџирање на продажните објекти.
Сите заинтересирани кандидати можат своето CV да го испратат на следниот маил: hr@ecovent.com.mk

Работни обврски
-Управување и надгледување на работењето на продавницата, обезбедување ефикасно работење на продавницата, управување со продажбата и обезбедување максимална профитабилност
-Администрација на сметководствени функции, исполнување на месечни, квартални и годишни продажни и финансиски цели
-Контрола и следење на залихата, обезбедување и одржување на резерви на залихи, дневни и неделни пребројувања, ротирани и променети според сезоната
-Спречување на загуби преку стратегии за следење, ревизија на документи и ниво на залихи и правилно ракување со скршена или оштетена стока
_________________________________________
-Administrimi i funksioneve te kontabilitetit, permbushja e objektivave mujore, tremujore dhe vjetore te shitjeve dhe financiare
-Kontrollimi i inventarit per te siguruar stoqe te mjaftueshme, numerime ditore dhe javore, te rrotulluara dhe te ndryshuara sipas sezonit
-Menaxhimi i parandalimit te humbjeve permes kerkesave te sigurise dhe strategjive te monitorimit, auditimit te dokumenteve dhe niveleve te inventarit dhe trajtimit te duhur te mallrave te thyer ose te demtuar
Потребни квалификации
-Одлични комуникациски и интерперсонални вештини за справување со луѓе и компании, решавање проблеми и следење на задачите и упатствата на персоналот
-Извонредни вештини за одлучување и решавање проблеми за донесување брзи одлуки, справување со проблеми со персоналот и клиентите и решавање на конфликти
-Беспрекорни математички вештини и аналитичко знаење со способност за генерирање финансиски податоци и правилно управување со буџетот
__________________________________________
-Aftesi te shkelqyera komunikimi dhe nderpersonale per tu marre me njerezit dhe kompanite, zgjidhjen e problemeve dhe percjelljen e detyrave dhe udhezimeve te stafit
-Aftesi te jashtezakonshme vendimmarrese dhe zgjidhje te problemeve per te marre vendime te shpejta, per tu marre me problemet e stafit ose shitesit dhe per te zgjidhur konfliktin
-Aftesite e sherbimit ndaj klientit per te ndihmuar ne gjenerimin e programeve te marketingut per te rritur shitjet dhe per te mbajtur nje baze klientesh
-Aftesi pa gabime ne matematike dhe njohuri analitike me aftesine per te gjeneruar te dhena financiare dhe per te menaxhuar sic duhet buxhetin
Тип на работа
Полно работно време
Плата
денари месечно
Категорија на работа
Друго
Друго
Друго
Вештини и знаење

Поврзани огласи

до 31 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 02 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 02 октомври
Скопје
Скратено работно време
Повеќе