You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Центарот за младинскиот активизам Крик е невладина, непрофитна организација основана од страна на млади луѓе, предводена од млади луѓе и работи за и со младите луѓе. Името е инспирација која произлезе од визијата на оваа организација, која треба да биде гласот на младите кои ќе бидат сослушани и ќе прават промени и придонеси во општеството. Крик се стреми кон поттикнување на поголема партиципација на младите, младински активизам, да ги охрабри младите луѓе да бидат повеќе вклучени во процесот на креирање политики на локално и на национално ниво. Целна група која Крик работи со се сите млади луѓе 13-30 исто така и млади луѓе со помалку можности, групи социјално исклучени од општеството и млади лица со сетилна и интелектуална попреченост.

Опис на работната позиција

Отворени работни позиции во станбени единици за живеење со 24 часовна поддршка на возрасни лица со попреченост

Работни обврски
Врши помошно-стручна работа, во насока на ефективно, ефикасно и навремено постапување и решавање на прашањата и проблемите поврзани со здравствена заштита, негата на корисниците кои ги користат услугите на Центар за младински активизам Цма Крик.
Должности и одговорности (Физиотерапевт)

Ја координира работата со колегите во службата

Применува и спроведува активности за функционалниот и моторниот развој на корисниците, соодветно на нивните потреби

Постапува по стандарди и процедури од подрачјето за коешто е стучен, следи и применува современи методи и техники на работа

Презема активности за подобрување на телесната функционалност и моторниот развој кај корисниците, и извршува дневни активности кои водат кон социјализација и социјално вклучување

Учествува во изведување на програмски активности насочени кон стимулирање на развој, заедно со членовите на стручниот тим

Заедно со Раководителот на службата и лекарот определуваат целна група на корисници кои ќе бидат опфатени со физиотерапевтски третман

Спроведува индивидуални и мануелни масажи, вежби за релаксација, вежби за попуштање на спазмот, вежби за јакнење на мускулатура, вежби за попуштање на контрактури
Потребни квалификации
Потребни квалификации:

да биде државјанин на Република Северна Македонија

активно да го користи македонскиот јазик

да се биде возрасен

да имаат општа здравствена способност за работата

со правосилна судска одлука да не е осуден на забрана за вршење професија, дејност или должност

Ниво на образование:

Високо стручно образование (физиотерапевт)

Тип на работа
Полно работно време
Плата
28221 денари месечно
Категорија на работа
Друго
Друго
Вештини и знаење

Поврзани огласи

до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 02 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 02 октомври
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 31 август
Тетово
Полно работно време
Повеќе
до 31 август
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе