You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Центарот за младинскиот активизам Крик е невладина, непрофитна организација основана од страна на млади луѓе, предводена од млади луѓе и работи за и со младите луѓе. Името е инспирација која произлезе од визијата на оваа организација, која треба да биде гласот на младите кои ќе бидат сослушани и ќе прават промени и придонеси во општеството. Крик се стреми кон поттикнување на поголема партиципација на младите, младински активизам, да ги охрабри младите луѓе да бидат повеќе вклучени во процесот на креирање политики на локално и на национално ниво. Целна група која Крик работи со се сите млади луѓе 13-30 исто така и млади луѓе со помалку можности, групи социјално исклучени од општеството и млади лица со сетилна и интелектуална попреченост.

Опис на работната позиција

Бараме 16 негуватели за работа во станбени единици за живеење со поддршка на лица со попреченост во Скопје.

Работни обврски
Должности и одговорности (Негувател)
Работните задачи ги извршува негувателот во согласност со планот и програмата за работа на одделот за сместување, грижа и здравствена заштита на лица со тешка и најтешка интелектуална попреченост;
Врши дневна нега на полу-мобилни, неподвижни и мобилни корисници, поддржувајќи формирање, продлабочување и зајакнување на основните хигиенски и работни навики на корисниците (хигиена на кревет, лична хигиена, капење, бричење на корисникот, хигиена по физиолошка потреба , облекување, хранење на корисникот ако тој / таа не е независен итн.)
Обезбедување на функционирање на домаќинствато, што се заснова на индивидуална поддршка на корисникот, главно во овие активности:
- Чистење на лични и заеднички простории, вклучително и употреба на производи за чистење;
- Перење, простирање, пеглање алишта, складирање алишта;
- Подготовка на топли и ладни јадења (вклучувајќи диети) и складирање храна;
- Употреба на апарати за домаќинство (микробранова печка, пегла, правосмукалка, итн.)
Се грижи за чување и одржување на инвентарот за кој е задолжен; за секојдневните активности, негувателот чува белешки и прави писмен прием во врска со сите забелешки на одделот, како и за вкупниот број на корисници и уредноста на корисниците;
Го зголемува надзорот на одреден корисник чие однесување го надминува вообичаеното и го надминува нивото на толеранција.
Го почитува кодексот на облекување и протоколот за однесување на вработените.
Поддршка во управувањето со личните финансии на клиентот.
Поддршка при личен шопинг, вклучително и употреба на јавни услуги (фризер, продавница, педикир, транспорт, итн.) И доколку е потребно обезбедување придружба за корисникот.
Поддршка во воспоставување и одржување на меѓучовечки и семејни односи.
Доколку е потребно, поддршка и придружба до медицинските амбуланти и соработка со лекари и медицински сестри. Информирање на координаторот за можни промени во терапијата со лекови на корисникот.
Учество во организирање културни и социјални акции, подготвување на корисниците за можни ситуации кои произлегуваат од тоа.
Информирање на корисниците за нивните права и поддршка во реализацијата.
Грижа за безбедноста и здравјето на корисниците, прва помош, повикување на брза помош. Информирање на надлежниот лекар при промена на однесувањето на корисниците
Следење на потребите на корисниците и водење на лична евиденција
Водење дневник за работа и посредување на корисник и советник за независно живеење (координатор) при давање на социјални услуги на корисникот
Води дневник за потребните активности во врска со обезбедувањеето грижа за корисниците во станбената единица.
Ја почитува волјата, желбите, приватноста и достоинството на секој корисник.
Обврска на тајност на податоците поврзани со корсиниците и работата на службата, што може да ги загрози основните интереси на работодавачот или вработените. Обврската продолжува и по престанокот на работниот однос.
Потребни квалификации
Да биде државјанин на Република Северна Македонија
активно да го користи македонскиот јазик
да се биде возрасен
да имаат општа здравствена способност за работата
со правосилна судска одлука да не е осуден на забрана за вршење професија, дејност или должност
Ниво на образование:
За негувател: Ниво Б3 минимално ниво на квалификации IV, 240 кредити според ECVET или MKSOO или четиригодишно средно образование


Тип на работа
Полно работно време
Плата
18000 денари месечно
Категорија на работа
Друго
Друго
Друго
Вештини и знаење
Грижа за корисници

Поврзани огласи

до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 02 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 02 октомври
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 31 август
Тетово
Полно работно време
Повеќе
до 31 август
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе