You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

СОС Детско село е здружение на граѓани кое претставува дел од големото семејство на национални здруженија на меѓународната хуманитарна организација СОС Детски села Интернационал. Здружението делува и работи на развојни програми од областа на социјална заштита, социјална превенција и детски права.

Опис на работната позиција

Специјалистот за застапување и комуникации придонесува во развојот на застапувањето и комуникацијата на организацијата при спроведување на проектот. Одговорен е за координирање и следење на застапувачки активности поврзани со целните групи. Води работни групи и креира документи за политики. Лобира и застапува пред јавни и државни институции. Организира настани и развива алатки и продукти за надворешна комуникација за промовирање на проектот и неговите клучни акции и постигнувања. Обезбедува комуникациска експертиза за проектниот тим и проектниот менаџер.

Работни обврски
Изработува план за комуникација и застапување поврзано со проектните цели
Води и координира застапувачки активности и комуникација поврзани со проектот проектна рамка апликација и акциски план
Воспоставува и координира работни групи за анализа и подготовка на документи за политики
Подготвува документи и политики за застапување за проектните цели
Лобира за прифаќање на предлозите за унапредување на политиките
Воспоставува и води конструктивна комуникација со клучните чинители и одлучувачи поврзани со политиките за социјална заштита
Редовно ги следи главните активности и настани во државата и граѓанското општество поврзани со социјалната заштита
Учествува во клучни национални меѓународни конференции дебати работни групи и важни платформи и придонес во застапувањето на целните групи
Осигурува добар проток на информации во рамките на организацијата на тема детски права прашања од заштитата на децата во државата и поврзаните трендови во однос на политиките промени во националното законодавство воспоставување на нови структури главни проблеми предизвици пропусти итн во рамките на системот на социјална заштита
Учествува во подготовка на стратешки документи поврзани со застапувањето
Иницира и поддржува градење и одржување на мрежа на соработници организации и институции во правец на воспоставување на партнерства за застапување
Одговорен за изработка воспоставување и координирање на кампањи за подигање на свеста на општата популација за целните групи на проектот
Учествува и координира развивање на платформи алатки брошури за комуникација со цел постигнување на проектните цели
Организира и координира настани средби и состаноци со клучни чинители за застапување и промоција на проектните цели резултати и активности
Потребни квалификации
Завршено високо образование од областа на општествени и правни науки се земаат за предност
Најмалку 2 години иcкуство во област на застапување и комуникации
Претходно искуство во областа социјална заштита и права на деца се смета за предност
Претходно искуство во граѓански организации се зема за предност
Способност за концептуално и процесно/аналитичко размислување
Способност за пишување на документи за политики
Добри комуникациски и организациски вештини
Одлично познавање на англиски јазик
Одлични компјутерски вештини MS Office, Интернет
Поседување на возачка дозвола Б категорија
Тип на работа
Полно работно време
Категорија на работа
Друго
Друго
Друго
Вештини и знаење

Поврзани огласи

до 31 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 31 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 23 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 15 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 10 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе