You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Националниот младинскиот совет на Македонија НМСМ e сојуз на здруженија во кој на доброволна основа членуваат здруженија и фондации од Република Македонија. НМСМ е основана на 29 јуни 2013 година од страна на 55 организации.

НМСМ е претставничко тело на младинските организации во Македонија. НМСМ обединува 50 организации: 15 младински организации, 20 организации за млади, 1 сојуз, 7 подмладоци на други организации и 7 придружни членки, со цел да се промовираат и застапуваат младите и правата на младите во Македонија.

Членството на НМСМ е разновидно, обединувајќи организации кои работат на национално и регионално ниво, рурални и урбани средини, студентски организации, ограноци на меѓународни организации и други типови на здруженија. Во процесот на остварување на своите цели, НМСМ ги застапува интересите на младите во Република Македонија без разлика на нивната социо-економска положба, пол, раса, етничко и културно потекло, политичкото и верското уверување, сексуална ориентација, родов идентитет или било која друга форма на разлика.

Од 29 ноември 2015 година, Националниот младински совет на Македонија е дел од европското семејство на младински организации, Европски младински форум ЕМФ.

Опис на работната позиција

Работна позиција: Финансиски и административен асистент Испратете кратка биографија и мотивациско писмо на applications@nms.org.mk со назнака: (име и презиме) - Финансиски и административен асистент во НМСМ, најдоцна до 20.10.2021 до 23:59 часот.

Работни обврски
Опис на главни работни задачи

- Поддршка при подготовка на финансиско-административни документи за проектно работење
- Следење и евиденција на буџетски трошоци на грантови
- Подготовка на месечни финансиско-административни извештаи
- Архивирање на документи
- Поддршка во подготовка на буџети и завршни сметки на НМСМ
- Обезбедува усогласеност на трошењата со внатрешните политики и процедури
- Ги следи трошоците во рамки на буџетите и подготвува месечни, квартални и годишни извештаи и извештаи за донатори
- Учествува во подготовка на годишен буџет и проектни буџети за нови проекти
- Води попис на инвентар
- Административно и техничко одржување на канцеларијата, грижа за опремата, спроведување канцелариски набавки и услови
- Спроведува и други програмски задачи и задолженија во согласност со моменталните потреби на НМСМ во координации со Генералниот секретар
- Редовна координација со Генералниот секретар, финансиско-административен менаџер и останатите вработени во Секретаријатот
Потребни квалификации
Квалификации:

- Искуство со раководење финансии и администрација на долгорочни проекти
финансирани од странски донатори
- Искуство со користење на финансиски и административен софтвер
- Минимум две години соодветно работно искуство
- Завршено високо образование (ќе се смета за предност)
Лични карактеристики и вештини:

- Професионалност и посветеност
- Способност за работа под притисок и куси временски рокови
- Транспарентност
- Тимска работа
- Лојалност кон организацијата и нејзините цели
Тип на работа
Полно работно време
Плата
22000 денари месечно
Категорија на работа
Друго
Вештини и знаење

Поврзани огласи

до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 02 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 02 октомври
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 31 август
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 22 јули
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 07 јули
Скопје
Пракса
Повеќе
до 30 јуни
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе