You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Горска служба за спасување Македонија е национална, доброволна, професионална, хуманитарна и невладина организација од јавен интерес чии основни цели се спречување на несреќи, спасување и прва помош во планините и другите недостапни области, и во вонредни околности во кои треба да се примени посебно стручно знаење и помош експертиза и користење техничка опрема за спасување на планините со цел зачувување на човековиот живот, здравјето и имотот.

Опис на работната позиција

Истражувачот има за одговорност на терен да идентификува пристапни и непристапни терени на Баба Планина.

Работни обврски
По завршувањето на истражувањето, истражувачот треба да поднесе Извештај за истражување со систематизирани податоци, заклучни согледувања и препораки. Извештајот за истражување треба да содржи и соодветна презентација која ќе се презентира пред засегнатите страни.
Потребни квалификации
Истражувачот кој ќе се ангажира во рамките на проектот треба да има високо образование и/или научен степен магистер/ доктор на науки. Експертот треба да биде од областа на општествените науки. Особено е важно истражувачот да има 5 или повеќе годишно искуство со работа и реализација на научни истражувања, како и да има објавено истражувања во последните 5 години. Истражувачот треба да има искуство во SPSS програмата за да може статистички да ги обработува добиените податоци, да ги анализира и да формулира заклучоци. Истражувачот треба да има вештини за изработка на методологија на истражување, комуникација и презентација. Исто така, истражувачот треба да го познава граѓанскиот сектор и да има искуство и познавање со сите регулативи и документи на локално, регионално и национално ниво за заштита на животната средина.

Тип на работа
Хонорарен ангажман
Плата
45000 денари месечно
Категорија на работа
Друго
Вештини и знаење
Истражувања

Поврзани огласи

до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 02 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 02 октомври
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 31 август
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 22 јули
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 15 јули
Прилеп
Полно работно време
Повеќе
до 07 јули
Скопје
Пракса
Повеќе
до 30 јуни
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе
до 30 јуни
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе