You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Картичен процесор, портал за е-трговија, платен систем, биро за персонализација на картички

Опис на работната позиција

Одлично познавање, специјализација и искуства во развој на хардверски и софтверски решенија во Microsoft и Linux околина. Комуникативна и динамична личност со способност за преземање на иницијативи. Тимски дух, позитивен став и однесување. Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови. Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето. Висок личен интегритет, деловен и професионален однос. Способност за комуникација, преговарање и убедување. Вештини за презентирање. Сертификати од завршени специјализирани курсеви и обуки ќе бидат земени како предност.

Работни обврски
- Спроведување ревизорски прегледи на развој, планирање, одржување и дополнување на хардверски и софтверски решенија, ревизорски прегледи на сигурност на информативниот систем, утврдување на ИТ ризиците поврзани со функционирање на ИТ системи и предлагање на мерки за нивно надминување
- Следење на преземените мерки по издадени ревизорски препораки
- Извршување на детални анализи за оценка на ефективноста и ефикасноста на ревидираниот процес/функција, како и неговата усогласеност со локалната регулатива (Закон за лични податоци) и меѓународните стандарди ISO 27000, ISO 20000 и PCI DSS
- Проценка на општата ефикасност на работењето на системите и сигурност на информативниот систем
- Следење и спроведување на интерните процедури и политики во делот на ИТ и сигурност на информативните системи
- Соработка со надворешни ревизорски контроли
- Учество во проектите за примена и усогласување на работењето на Друштвото согласно барањата на меѓународните мрежи Мастеркард/Виза, законски регулативи и стандарди
Потребни квалификации
Универзитетско образование од областа на компјутерски/информатички науки, со најмалку 4 години работен стаж стекнат по завршување на високото образование, познавање на англиски јазик
Тип на работа
Полно работно време
Категорија на работа
Друго
Вештини и знаење

Поврзани огласи

до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 30 декември
Виница
Полно работно време
Повеќе
до 02 декември
Скопје
Полно работно време
Повеќе
до 02 октомври
Скопје
Скратено работно време
Повеќе
до 31 август
Тетово
Полно работно време
Повеќе
до 31 август
Гевгелија
Полно работно време
Повеќе