You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

За компанијата

Картичен процесор, портал за е-трговија, платен систем, биро за персонализација на картички

Опис на работната позиција

Комуникативна и динамична личност со способност за преземање на иницијативи. Тимски дух, позитивен став и однесување. Способност за работа под притисок, справување со стрес и извршување повеќе работи истовремено во кратки временски рокови. Прецизност, точност и аналитичен пристап во работењето.
Висок личен интегритет, деловен и професионален однос. Способност за комуникација, преговарање и убедување. Вештини за презентирање. Сертификати од завршени специјализирани курсеви и обуки ќе бидат земени како предност

Работни обврски
- Подготовка, анализи, предлози за финансиска технологија
- Инoвативност на нови деловни модели, процеси или производи со придружен материјален ефект врз финансиските пазари и институции
- Нови светски иновативни финансиски услуги
- Анализа на податоци
- Изработка на упатства и спецификации
- Идентификува можности за пораст на пазарот на постоечките услуги и на нови услуги поврзани со дигитализацијата , картичните услуги и безготовинско плаќање
- Познавање на законски прописи поврзани со финансиски институции
Потребни квалификации
ВСП степен стручна подготовка, Економски факултет, со најмалку 4 години работен стаж стекнат по завршување на високото образование, познавање на платните системи и финансиските пазари и менаџирање, познавање на англиски јазик, работа со компјутер
Тип на работа
Полно работно време
Категорија на работа
Друго
Вештини и знаење

Поврзани огласи