You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Сојуз-Национален совет за родова рамноправност

нема отворени работни позиции

За компанијата

Сојуз-Национален совет за родова рамноправност е национална, мултиетничка, мултигенерациска креативна мрежа ориентирана кон иднината, организација за членство посветена на постигнување родова еднаквост развој заштита на женските права и мир. НСРР е мрежа со членство од околу стотина локални женски организации со илјадници жени од урбани и рурални средини. Нашата визија е родова рамноправност загарантирани женски права, елиминирање на дискриминацијата на жените во општеството и семејството развој и мир. Нашата мисија е промоција на правата на жените како човекови права, елиминирање на сите форми на дискриминација на жените и градење на општество со еднакви можности.

Поврзани огласи

Оствари контакт со Сојуз-Национален совет за родова рамноправност
 
 

11 Октомври, бр. 17, 1000 Скопје

Email: sozm@t.mk

Коментари
Внеси оцена и препорака