You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
GDSI Limited for EU TACSO3 project

нема отворени работни позиции

За компанијата

Техничка помош за граѓанските организации на Западен Балкан и Турција TACSO е регионален проект финансиран од Европската унија кој ги подобрува капацитетите и ја зајакнува улогата на граѓанските организации. Проектот им помага на граѓанските организации активно да учествуваат во демократските процеси во регионот, а исто така стимулира погодна средина за граѓанско општество и плуралистички развој на медиумите.
ТАКСО е дел од механизмот на ЕУ за Граѓанско општество (ГО) кој обезбедува поддршка за граѓанските организации во оние земји кои с yet уште не се дел од ЕУ. ГО играат важна улога за Европската унија и тие се гледаат како клучни актери во поддршката на процесот на пристапување на нивната земја. ЦСФ затоа има за цел да ги зајакне ГО и да ги натера активно да учествуваат во јавната дебата и да влијаат врз процесите на политики и одлуки.

Поврзани огласи

Оствари контакт со GDSI Limited for EU TACSO3 project
 
 
Коментари
Внеси оцена и препорака