You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
ЗИМ Скопје АД-Скопје

нема отворени работни позиции

За компанијата

Акредитирана 17025 лабораторија за испитување на градежни материјали, вршење надзор над изградба на објекти од високоградба, нискоградба, хидроградба, ревизија на основни проекти, изведба на мали градежни, градежно-занаетчиски и санациони работи, изработка на Елаборати за геотехнички истражни работи и лабораториски испитувања, контрола на квалитет на конструктивни системи и стручни мислења за состојба на конструкции и предлог решенија за санации, изработка на физибилити студии.

Поврзани огласи

Оствари контакт со ЗИМ Скопје АД-Скопје
 
 
Коментари
Внеси оцена и препорака