You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Кристина Цветковска

Позитивна и ведра личност, комуникативна и ентузијастичка личност, способна за работа во тим и под притисок. Посветена сум на работата и совесна и одговорна при извршувањето на моите обврски на професионален и ефикасен начин.

Професионален опис


Правник со положен правосуден испит и положен стручен испит за застапници во постапка за заштита на индустриска сопственост, а во пракса личност која се
занимава со продажба, организација на настани, комуникација со
клиенти, пост-продажба и задоволство на клиенти, човечки ресурси,
договори, фактурирање и наплата. Искусен контакт центар
претставник со докажано работно искуство во телекомуникациската
индустрија. Вешта во управување со повеќе задачи и учење нови
технологии. Правото постојано е во преден план како област која
особено ме интересира, и во која континуирано се усовршувам.

Вештини


Категорија : Човечки ресурси, Право и сметководство, Друго

100

Дигитални вештини: Составување договори , Административно право, Регулатива за работни односи, Право на интелектуална сопственост, Права на потрошувачи, Деловно право, Сметководство, Водење и ажурирање евиденции, Организација на настани, Истражувања, Грижа за корисници, Техничка поддршка, Селекција на човечки ресурси, Развивање капацитети на човечки ресурси,

100

Лични карактеристики: Комуникативен, Креативен, Критички размислувам, Соработувам во тим, Ориентирана на детали

100

Мајчин јазик: Македонски

100

Други јазици: Англиски, Српски, Бугарски, Хрватски, Француски,

100

Возачка дозвола: Да

100

Образование и едукација

Формално образование


2016
Правен факултет Јустинијан Први Скопје
магистратура

Магистер по право на интелектуална сопственост

Учество на обуки и тренинзи


2021
Академик
Лични податоци

запознаена како да реагирам доколку некој побара пристап до податоците на компанијата, комуникација на новите правила со вработените, ќе треба да ги запознаенаам вработените со сопствените права во врска со заштитата на нивните лични податоци. Обучување и подготвување на офицерот и на вработените за нивните улоги и одговорности.

Стекнати сертификати


2018
Министерство за правда
Уверение за положен правосуден испит
2018
Државен завод за индустриска сопственост
Уверение за положен стручен испит за застапници

Работно искуство


01.04.2021 - во тек
АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје
Раководител на продажба

продажба на сите правни производи на компанијата,одговорна за предпродажба и пост-продажба,наоѓање на потенцијални корисници,подготовка и ревизија на договори за продажба,грижа на корисници,подготовка и поднесување на понуди во постапки за доделување договор за јавни набавки,организација на настани,човечки ресурси (конкурси и селекција),подготовка и презентација на финансиски и административни извештаи (квартални, годишни)

18.12.2017 - 01.04.2021
АКАДЕМИК ДООЕЛ Скопје
Продавач на правни производи

продажба на сите правни производи на компанијата,одговорна за предпродажба и пост-продажба,наоѓање на потенцијални корисници,подготовка и ревизија на договори за продажба,грижа на корисници,подготовка и поднесување на понуди во постапки за доделување договор за јавни набавки,организација на настани,човечки ресурси (конкурси и селекција),подготовка и презентација на финансиски и административни извештаи (квартални, годишни)

15.10.2015 - 18.12.2017
one.Vip ДОО Скопје
Претставник на контакт центар

Обезбедување информации за корисниците со одговарање на телефонски повици,следење на зададените упатства за решавање на соодветни потешкотии со кои се соочуваат корисниците или нивно информирање за новостите, идентификување на потребите на корисниците, истражување на секое прашање и обезбедување соодветни решенија или алтернативи, решавање на технички потешкотии со кои се соочуваат корисниците, одговарање на прашања на корисниците, препорачување подобрени процедури, посетување соодветни обуки за учење и надградување на знаењето со проучување на новите производи и работни процедури на друштвото, работни обврски поврзани со должничко доверителски односи помеѓу друштвото и корисниците (како што се известување на корисниците во врска со започнување на правна постапка, издавање правни предмети кај адвокат, престанок на договорни обврски согласно неисполнување на договорните обврски, проследување на барања во име на корисниците за предвремена обнова на договорот, плаќање на рати и слично, упатување на корисниците во однос на нивните права и обврски при поднесување на писмени или усни приговори, проследување на налози и жалби во однос на техничките проблеми со кои се соочуваат корисниците), односи што произлегуваат од претплатничките договори, комуникација и соработка со оддели во друштвото задолжени за утужување на должниците, комуникација со извршители, нотари и адвокатски канцеларии, како и други работни обврски предвидени во описот на позицијата

Портфолио


Препораки


Испрати лична порака до кандидатот

 
 

Внеси оцена и препорака